dilluns, 11 de setembre del 2023

1.1. La variació lingüística

 ACTIVITAT EN GRUP:


1. Després de veure el següent vídeo i llegir aquest article expliqueu què és la variació lingüística i poseu exemples dels diferents tipus de variacions lingüístiques que hi apareixen i d'altres que conegueu:


- Llegiu la següent informació i contesteu les preguntes proposades després:

TIPUS DE VARIETATS LINGÜÍSTIQUES:

A) VARIETATS HISTÒRIQUES o DIACRÒNIQUES: cronolectes

B) VARIETATS GEOGRÀFIQUES O DIATÒPIQUES: geolectes


C) VARIETATS SOCIALS O DIASTRÀTIQUES: sociolectes

 
D) VARIETATS FUNCIONALS O DIAFÀSIQUES: registres

A) Les varietats històriques o DIACRÒNIQUES afecten bàsicament la història de la llengua. Totes les llengües han anat evolucionant a través del temps, i cada època es defineix per l’ús d’uns elements característics, encara que l’evolució de la llengua és molt lenta. Fins i tot, hi ha trets que singularitzen la llengua emprada per les generacions més joves en oposició a d’altres que caracteritzen la parla de les generacions de més edad.

B) Les varietats geogràfiques o DIATÒPIQUES són una altra de les diversitats existents en tota llengua. Aquestes divergències vénen donades per la relació que s’estableix entre les persones que viuen en llocs pròxims, les quals comparteixen unes característiques lingüístiques comunes que les diferencien d’altres grups que habiten altres territoris de la mateixa llengua i s'anomenen dialectes geogràfics.

C) Les varietats socials o DIASTRÀTIQUES són aquelles que caracteritzen els diversos estrats o grups socioculturals que componen tota societat lingüística. És evident que no parlen igual els botiguers que els economistes, encara que tots dos grups tracten el tema del comerç. Les varietats diastràtiques són també anomenades DIALECTES SOCIALS perquè els trets distintius que els caracteritzen són compartits pels membres de grups professionals, tècnics, socials, etc. En aquest sentit es pot parlar de dialectes o argots propis dels estudiants, dels metges, etc.

D) Els dialectes funcionals, també anomenats varietats DIAFÀSIQUES, estan determinades per les funcions concretes del discurs lingüístic en cada tipus de situació d’ús. Aquestes es vinculen a les funcions lingüístiques concretes. És evident que no emprem la mateixa manera de parlar –el mateix registre lingüístic- quan parlem col.loquialment amb amics i parents amb els quals ens unixen lligams afectius forts, que quan ho fem amb desconeguts o quan ens trobem en una situació comunicació més formal (discursos acadèmics, diàlegs erudits, exàmens, etc.)  

La llengua estàndard
 
Fora de la classificació anterior trobem un altre tipus de varietat, l’anomenada estàndard. Aquesta varietat facilita la comunicació entre els parlants d’una mateixa llengua. Aquesta fita s’aconsegueix seleccionant diverses característiques comunes de totes les varietats lingüístiques que té una llengua i n’exclou els localismes, perquè pretén arribar a un grau de formalitat elevat. És la llengua que empren els mitjans de comunicació tant orals com escrits i també l’administració, l’ensenyament. És una varietat de llengua que tothom entén.
L'estàndard es defineix d'una banda pel seu caràcter supradialectal, és a dir, per neutralitzar les diferències dialectals existents entre els parlants; i de l'altra, perquè és la varietat que proporciona els models adequats per ser utilitzats en les comunicacions formals i satisfà, per tant, les necessitats comunicatives de la societat moderna.
 
FORMACIÓ
En la formació de la varietat estàndard han intervingut diferents processos històrics i culturals, que sovint s'han vist afavorits per l'existència d'un poder polític. En realitat, la configuració de l'estàndard s'ha produït a través d'un procediment de tria i selecció dels recursos que ofereix el sistema lingüístic.

Sovint el model estàndard s'ha modelat sobre la base d'un dialecte, que, per raons demogràfiques, polítiques o per prestigi literari assolit, ha gaudit d'una projecció o d'una promoció afortunades. Aquest criteri explica la configuració de l'estàndard italià, que té com a base el dialecte toscà i la tradició literària de Dante, Petrarca i Boccaccio. Un procés similar segueix la creació de l'estàndard francès, constituït a partir del dialecte de l'Ille de France i en el qual la resta de dialectes no hi ha tingut cap intervenció.

A banda del model basat en la supremacia d'un dialecte, hi ha també la possibilitat de construir un estàndard en què intervinguen, bé que potser en grau divers, tots els dialectes. Aquest és el cas d'algunes estandarditzacions modernes com ara l'euskara batua (basc unificat)

Fases

En els processos d'estandardització podem distingir dos aspectes: els lingüístics i els socials.

– Lingüístics. El procés d'estandardització exigeix que, prèviament o d'una manera correlativa, la llengua s'haja dotat d'una normativa que fixe els diferents components que la integren: ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic. Es tracta, però, de dos processos diferents que no s'haurien de confondre. Mentre que la normativa regula l'ús del conjunt de la llengua, l'estàndard fa una selecció amb criteris funcionals de totes les possibilitats que ofereix el sistema lingüístic. Per aquest motiu, podem considerar que l'estàndard constitueix un subconjunt dins l'espai més ampli delimitat per la normativa. En aquest sentit, des d'un punt de vista normatiu, resulta tan correcte usar les paraules "sonat, barjaula i collons" com "boig, prostituta i testicles", mots corresponents a la varietat estàndard. En definitiva, serà la situació comunicativa la que donarà validesa a l'ús d'un mot o de l'altre, perquè, al capdavall, el diccionari normatiu recull totes aquestes formes.

– Socials. Una vegada codificada la llengua, cal estendre el seu coneixement a través de l'escola i consolidar la seva difusió a través de l'ús en els circuits culturals i centres de poder.

Característiques

L'existència de l'estàndard és una condició per assegurar la continuïtat i el progrés d'una comunitat lingüística en el futur. En primer lloc, perquè l'estàndard ocupa un lloc central dins el sistema lingüístic i assumeix, per tant, un valor simbòlic i aglutinador, tant per als mateixos parlants com per a aquells que volen accedir al coneixement de l'idioma. Segonament, perquè l'estàndard és un element d'estabilitat que contribueix a neutralitzar les diferències existents entre els diversos dialectes que integren la llengua. D'aquesta manera, atorga seguretat als parlants, ja que se'ls proporciona una norma clara i explícita per a qualsevol ús comunicatiu. En tercer lloc, donats el valor referencial i l'estabilitat que el caracteritzen, l'estàndard és la varietat que correspon al sistema educatiu, als mitjans de comunicació i a l'administració. Finalment, l'existència i la difusió de l'estàndard són signes de normalitat dins una comunitat lingüística, que, altrament, es veuria abocada a un procés d'alienació lingüística que conduiria, amb més rapidesa, o menys, a la substitució lingüística per una llengua que complira les funcions que hauria d'haver assumit l'estàndard propi. Ara bé, la difusió de l'estàndard pot fer que aquesta modalitat s'adapte a altres registres, fins i tot al col·loquial. D'ací que alguns lingüistes proposen referir-se a l'estàndard com a varietat més que no com a registre. 


CONSULTEU aquesta informació per fer les activitats que s'hi indiquen tot seguit:

L’ARGOT

Sovint, l'exercici d'una professió o l'activitat laboral implica l'adopció d'un determinat codi, d’un detreminat lèxic, que s'utilitza en principi, amb una finalitat críptica (sentit de les paraules sols conegut pels membres d’aqueix grup), però que serveix sobretot per identificar els membres del grup. Aquesta varietat especial rep el nom d'argot. No hem de pensar que l'argot només és utilitzat pels sectors marginals de la societat. Metges, advocats, professors, futbolistes, etc., utilitzen un argot que sovint només coneixen els membres d'aquell sector social. Temes com ara "mates, cates, telecos, profes", són mostres de l'argot dels estudiants, de la mateixa manera que ho poden ser "talego, peluco, bòfia o dinyar" en els sectors més marginats socialment (encara que molts d’aquests mots s’han popularitzat i han passat al registre col·loquial).

En la creació de l'argot intervenen recursos com ara la derivació o l'escurçament de mots, la influència d'altres llengües o la creativitat i la imaginació que permet establir noves associacions entre paraules i objectes o activitats.

Característiques de l'argot:

● vinculat a un àmbit professional;

● finalitat críptica i voluntat d'identificació amb un grup;

● influència d'altres llengües: caló, castellà, anglès, etc.;

● desplaçament del sentit dels mots per procediments metafòrics, p.ex.: xocolata, cavall...

● utilització del mecanisme de derivació o escurçament per crear nous mots: mates

No s'ha de confondre l'argot amb la utilització de la terminologia específica d'una professió: per exemple, un metge utilitzarà un lèxic específic de la seua professió com "amigdalitis, intoxicació etílica, carcinoma", ...; però entre els metges també utilitzen un llenguatge propi, un argot com: fonen (per fonendoscopi), gine (per ginecologia)... O entre els professors: "és un aci" (per a referir-se a un alumne que necessita una adaptació curricular), "tinc cocope" (per a referir-se al fet que hi ha una reunió entre la junta directiva i els caps de departaments)...

PREJUDICIS LINGÜÍSTICS I ALTRES CONCEPTES  


Són prejudicis socials sense cap base científica manifestats contra una llengua: així sentim parlar de llengües aspres i dolces, fàcils i difícils, de cultura i primitives, superiors i inferiors... En cap cas es parteix d’apreciacions objectives, més aviat al contrari, de punts de vista subjectius i amb la intenció de menysprear allò diferent. Aquests prejudicis condicionen la predisposició a utilitzar o aprendre una llengua. Els trobarem com a conseqüència d’una situació de conflicte lingüístic.

Conflicte lingüístic Existeix un conflicte lingüístic quan el contacte de dues llengües origina una situació en la qual dos sistemes lingüístics competeixen entre ells desplaçant parcialment o total un sistema en els diversos àmbits d’ús. Es tracta per tant d’una situació dinàmica i inestable. Sorgeix quan una llengua forastera comença a ocupar els àmbits d’ús d’una altra en el territori propi d’aquesta. Una vegada començat el procés, el desenllaç és la desaparició de la llengua pròpia i la seua substitució per la forastera

Conflicte lingüístic i substitució lingüística

Allò més normal serà la substitució lingüística, que es desenvolupa en un procés amb diverses etapes:

1a.- Procés de bilingüització: és l’etapa més llarga. Les classes altes, les ciutats més poblades, els joves... són els primers a adoptar la segona llengua. Aquesta comença a ocupar les funcions formals en detriment de la llengua pròpia.

2a.- Procés de monolingüització en la llengua dominant. A poc a poc es va abandonant la llengua dominada (llengua B) i és suplantada per la llengua A (dominadora). Aquesta fase és molt ràpida, atès que tota la societat coneix ja la llengua A. Es presenten diversos problemes:

Autoodi: els que s’han passat a l’altra llengua reneguen del seu origen lingüístic, del qual volen distanciar-se menyspreant-lo.

Mitificació del bilingüisme: es generalitza la falsa creença en la compatibilitat jeràrquica de les dues llengües. En realitat la llengua dominada va reduint els seus àmbits d’ús i la dominant els amplia.

Cal conéixer una sèrie de conceptes que apareixen relacionats amb la situació de conflicte lingüístic i la creació de prejudicis envers una llengua:

Llengües minoritàries i llengües minoritzades  
Parlar de llengües minoritàries suposa un criteri quantitatiu: el nombre de parlants. Al món hi ha unes 6.000 llengües, i només unes quinze o vint són utilitzades per més de cinquanta milions de parlants. Cal posar-se d’acord, per tant, en el nombre a partir del qual definim una llengua com a minoritària i una altra com a majoritària.

Llengua minoritzada, en canvi, és aquella que pateix la interposició d’una altra llengua i està immersa en un procés de retrocés en els usos dins de la pròpia comunitat lingüística. Tots els seus parlants es veuen obligats a practicar un bilingüisme unilateral, ja que la llengua pròpia és insuficient per viure-hi.

Diglòssia  
Ferguson va encunyar aquest concepte per descriure l’ús desequilibrat entre les varietats d’una mateixa llengua.

Fishman va modificar aquesta concepció: el terme es generalitza i s’utilitza per referir-se a les situacions sociolingüístiques en què una llengua A (alta, amb més prestigi) és usada en les relacions formals, enfront d’una llengua B (baixa, amb menys prestigi) que s’utilitza en les relacions familiars, en la intimitat, en l’espontaneïtat...

Monolingüisme  
El monolingüisme és l’existència d’una sola comunitat lingüística dins d’un mateix estat. Aquesta situació és clarament excepcional, si tenim en compte que les 6.000 llengües que es parlen al món estan repartides en uns dos-cents estats.

No hem de confondre monolingüisme estatal amb l’acceptació d’una sola llengua oficial: cas de França, Itàlia, Turquia, EUA, Marroc, Austràlia... Aquests estats apliquen una política de negació o menyspreu de les altres cultures i llengües per tal de refermar la unitat nacional al voltant d’una sèrie de símbols unitaris: una sola llengua, una sola cultura, una sola història...

Multilingüisme  
En oposició al monolingüisme, el multilingüisme és la utilització de més d’una llengua en un mateix territori (o per part d’un mateix individu).

La majoria dels estats del món són multilingües, alguns amb una gran quantitat de llengües parlades: unes 200 a l’Índia o més de 700 a Papua-Nova Guinea, per exemple. El bilingüisme és la mínima expressió del multilingüisme

Bilingüisme individual

Relacionat amb el poliglotisme. Una persona parla dues llengües (encara que en pot parlar moltes més). N’hi ha de diferents tipus:

• Bilingüisme passiu / actiu: el parlant coneix dues llengües però una no l’empra (passiu); o coneix i empra les dues llengües (actiu).

• Bilingüisme simètric / asimètric: és simètric si el parlant domina per igual les dues llengües en tots els àmbits d’ús. Si no, és asimètric.

• Bilingüisme instrumental: un individu aprèn una llengua per raons laborals o econòmiques.

• Bilingüisme integrador: s’aprèn una llengua per integrar-se dins d’un nou grup (els immigrants)

Bilingüisme territorial

Espai geogràfic dividit en dues zones clarament delimitades lingüísticament. En una zona s’usa una llengua i en l’altra zona una llengua diferent.

El País Valencià n’és un exemple, ja que inclou dos territoris històricament diferenciats des del punt de vista lingüístic: les comarques costaneres són valencianonoparlants i les comarques de l’interior són castellanoparlants

Bilingüisme social

Es tracta de situacions on el bilingüisme individual afecta col·lectius sencers d’una societat. Si bé és normal que en un mateix estat hi haja més d’una llengua, no ho és tant que dins d’una mateixa comunitat lingüística hi haja bilingüisme. Aquest ha estat ocasionat com a conseqüència de guerres, ocupacions colonials, situacions polítiques, econòmiques o socials en què un poble en domina un altre. En aquest cas, els parlants d’una llengua es veuen obligats a conèixer tots una segona mateixa llengua. Aquest cas es coneix com bilingüisme unidireccional, perquè els parlants de l’altra llengua no aprenen la dels primers. Les normes d’ús estableixen quina llengua s’ha d’emprar en cada situació, i la nova llengua apresa ocupa els àmbits d’ús més formals. La llengua dominant ha esdevingut llengua necessària i la dominada ho ha deixat de ser, de manera que hi ha parlants monolingües en llengua A però només n’hi ha de bilingües en llengua B.

• Segons la situació legal, distingirem entre bilingüisme oficial o no oficial.

• El bilingüisme social és el primer pas d’un procés de substitució lingüística, és a dir, tenim l’abandó absolut de la llengua dominada i l’ús exclusiu de la llengua nova.

Normalització lingüística

No obstant això, de vegades es produeix una reacció per part dels parlants i s’intenta evitar la desaparició de la llengua pròpia. Es tracta del procés la normalització lingüística, un procés de resposta al conflicte lingüístic, un procés de cohesió de la comunitat lingüística. Pretén recuperar els àmbits d’ús i el nombre de parlants de la llengua pròpia per lluitar contra la seva desaparició.

La normalització implica el reconeixement del conflicte lingüístic com una situació anormal que cal superar canviant les normes d’ús de la comunitat lingüística. S’han de reorganitzar les funcions lingüístiques de les dues llengües per readaptar les funcions socials de la llengua. El seu objectiu és la normalitat lingüística incidint en els següents aspectes bàsics:

- augmentar el nombre de parlants,

- augmentar la freqüència d’ús de la llengua,

- ocupar tots els àmbits d’ús de la llengua i

- unes normes d’ús favorables a la llengua dominada.

  ACTIVITATS

1. Expliqueu aquestes idees així representades:


DIALECTE            REGISTRE
USUARIS                  USOS

                 


2. Contesteu veritable o fals:

- Els registres són els tipus de llengua propis de cadascun dels usos diferents de la llengua que es produeixen en l’entramat de les relacions socials.
- Els registres o varietats funcionals estan en relació amb els usos de la llengua.
- Els registres estan en relació amb els usuaris de la llengua.
- Les varietats dialectals geogràfiques són un tipus de registre.
- La temàtica, la formalitat, el propòsit i el canal són els factors que condicionen les formes de la llengua que usem.
- Els registres tendeixen a la diversificació.
- Els registres tendeixen a agrupar-se, a unificar-se, a disminuir la diferència entre uns i altres.
- La llengua permet dir una mateixa cosa a través d’estils o registres diversos.


3. Què són els prejudicis lingüístics? Per què poden condicionar la predisposició a utiltizar o aprendre una llengua?

4. Què és la diglòssia? I una llengua minoritzada?

5. Cap a on sol conduir una situació de bilingüisme social?

6. Què és la varietat estàndard i quina relació té amb la normativització de la llengua?

7. Quin tipus de bilingües sou? Justifiqueu-ho.

8. Quina situació sociolingüística viu el valencià en l'actualitat: bilingüisme, diglòssia, conflicte lingüític, normalització o substitució lingüística? Per què?

9. Heu observat alguna situació en què apareguen prejudicis lingüístics? Expliqueu-la.

10. S'heu vist obligats a canviar de llengua en alguna situació? Per què?


11. Esmenteu el tipus de varietat lingüística a què es refereixen les següents oracions:

 • El català que parlava Ramon Llull.
 • La diferència de parlar entre el teu oncle i tu.
 • La llengua de TV3.
 • La varietat de llengua que emprem mirant un partit de futbol.
 • El parlar de València.
12. Expliqueu la diferència entre els següents conceptes i poseu un exemple de cadascun:

Llengua, norma i parla
Si bé és cert que una llengua és una creació col·lectiva, social de tots els seus parlants, també és cert que cada parlant en fa un ús individual, propi, d'aquest sistema d'expressió. Anomenem aquesta possibilitat d'expressió individual, d'ús particular de la llengua, parla. Podríem dir que un parlant concreta en cada moment, d'una manera determinada, les possibilitats que li ofereix el codi o llengua. Per això el concepte de llengua té sempre una dimensió social mentre que el concepte de parla fa referència a l'ús individual.
Ara bé, no és pensable que un determinat parlant faça un ús absolutament personal i lliure del codi lingüístic. Hi ha determinades normes que ens "obliguen" a utilitzar determinades formes en determinats contextos. Si jo m'adrece a una autoritat, utilitzaré unes formes concretes (tractament, estructura del missatge) diferents de si m'adrece a un amic o a un col·lega.
Per tant, ens cal tenir ben presents aquests tres conceptes:
. llengua: sistema de signes o codi lingüístic, creació social d'una col·lectivitat.
. parla: ús individual que cada parlant d'una llengua fa de les possibilitats que li ofereix el codi.
. norma: element regulador entre les possibilitats del codi i el context en què cada parlant ha d'expressar-se.


diumenge, 27 de març del 2022

9.2. Treball de la lectura Terra baixa

 Us recomane la lectura d'aquesta edició:   GUIMERÀ, Àngel: Terra baixa. Onada ed.

TREBALL INDIVIDUAL:

 • Abans de la lectura: busqueu informació sobre l'autor i l'obraIndiqueu de quines webs heu tret la informació i seleccioneu el més rellevant (no heu de copiar i pegar sinó explicar amb les vostres paraules allò que creieu de més interés sobre els autors i les seues obres per explicar-ho després a classe).
 • Durant la lectura: indiqueu quins són els temes i els elements simbòlics, caracteritzeu els personatges que es presenten a l'obra. Prepareu preguntes sobre aquests elements per als companys i destaqueu el millor moment.
 • Després de la lectura: valoreu l'obra, relacioneu-la amb altres obres semblants pel tema o els elements simbòlics, identifiqueu els personatges que tenen més poder i els que en tenen menys, indiqueu quin personatge us semblmés positiu i quin més negatiu. Expliqueu el que canviaríeu de l'obra i com.
 • Llegiu el següent article, clicant en El joc de Guimerà (i de Shakespeare) per tal de valorar i contrastar l'obra amb altres obres semblants com les de Shakespeare o altres autors romàntics o de la Renaixença.
 • Podeu comparar el llibre amb una versió en cinema que podeu veure ací: 
  TV3 a la carta. Feu el contrast entre el llibre i la pel·lícula: destaqueu el més aconseguit de l'adaptació i el que considereu millorable respecte al càsting i la interpretació dels actors, l'escenari i l'ambient. 

  Termini per presentar el treball:  26 d'abril 

ACTIVITAT EN GRUP:
 • Prepareu una dramatització en grup de l'obra per presentar-la a classe. Podeu canviar i adaptar el guió de l'obra original, la música, els personatges, el vestuari, els decorats, etc. Incloureu el guió de L'ADAPTACIÓ en el vostre drive i me'l compartireu.
CRITERIS D'AVALUACIÓ DE LA DRAMATITZACIÓ:

INTERPRETACIÓ: memorització o lectura interpretativa amb una veu clara, una bona entonació i ben projectada.

- ELEMENTS teatrals adequats: caracterització del personatges (vestuari, maquillatge), decorats, música o efectes de so, atrezzo, etc.

Data de la representació: dimarts 10 de maig.

Si voleu pujar nota, podeu veure altres obres en el canal de Youtube de la companyia de teatre El Micalet i presentar el comentari, seguint les mateixes indicacions que us done per a què feu el de Terra baixa. Teniu l'enllaç si cliqueu en El Micalet

dissabte, 26 de març del 2022

9.1. Treball de la lectura L'heroi

L'Heroi destaca per l'actualitat dels temes que tracta, perfectament traslladables a un moment com el que vivim amb el creixement del feixisme en forma de populisme o el perill de la masculinitat tòxica. L'obra va estar prohibida pel seu antimilitarisme i per la crítica a la societat coetània. El mateix Rusiñol deia:

«A mi se m’ha dit ironista i que no creia en res. Però jo estic content del meu cor. Jo soc també sentimental. Mai m’he burlat, en cap de les meves obres, de res verament sèrio. [...] Dels que m’he burlat i he combatut sempre és dels farsants, que s’emparen hipòcritament en aquells sentiments i ens empenyen i ens fan més lletja la vida. A ells els he combatut i els combatré sempre."

Clàudia Serra és la jove dramaturga que ha adaptat l'obra en l'edició que llegireu. Ací teniu una imatge de la trobada de l'autora amb l'alumnat del curs passatTREBALL INDIVIDUAL: 
 • Abans de llegir, busqueu informació sobre l'autor, el moviment literari i  del context de l’obra (la guerra de Filipines).
 • Durant la lectura:  caracteritzeu dels personatges i destaqueu algunes frases que diuen on es demostre la seua personalitat.
 • Després de la lectura compareu la idea de l'heroi i de la guerra que es presenta amb ALTRES OBRES i amb la situació actual: què vol dir ser un heroi ara? Com perviu el supremacisme,  la desigualtat social, el masclisme, el gregarisme de les classes populars, l'horror de la guerra?
 • Per fer la comparació, llegiu la següent ressenya de l'obra del diari La Veu; i veieu el següent tràiler de l'obra o l'obra completa que podeu troba ací, que va ser representada  en el Teatre Nacional. Escriviu un comentari on arreplegueu el que destaque de l'article de Xavi Hernàndez i del tràiler de l'obra: idees exposades, temes de l'obra que són actuals, diferències entre l'obra original i les adaptacions en el text i en el teatre. Termini: 26/4
TREBALL EN GRUP: Prepareu la interpretació d'una escena. Repartiu-vos els protagonistes, podeu adptar el que diuen els personatges sense memoritzar el text literalment. Feu viure els personatges utilitzant alguns elements per al vestuari i complements que li donen verosimilitud.
Termini: 3/5
 

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE LA DRAMATITZACIÓ:

INTERPRETACIÓ: memorització o lectura interpretativa amb una veu clara, una bona entonació i ben projectada.

- ELEMENTS teatrals adequats: caracterització del personatges (vestuari, maquillatge), decorats, música o efectes de so, atrezzo, etc.


Data de la representació: dimarts 10 de maig.
Si voleu pujar nota, podeu veure altres obres en el canal de Youtube de la companyia de teatre El Micalet i presentar el comentari, seguint les mateixes indicacions que us done per al treball indicividual. Teniu l'enllaç si cliqueu en El Micaletdilluns, 7 de març del 2022

B. DIA DE LA DONA. La literatura misògina


Al País Valencià, veiem que en les estadístiques que estudien les polítiques en igualtat traiem molt bona nota, però, paradoxalment, són pocs els avanços reals que trobem en els últims anys, i alguns d’ells han estat interromputs per la pandèmia:

·   les dones continuem realitzant de mitjana més tasques domèstiques comparades amb les de nostres companys homes, tot i que les dones cada vegada estem més inserides en el món laboral

·   encara que la nostra normativa laboral impedeix la discriminació de gènere, les dones cobrem de mitjana un 22,4% menys que els homes

·   quan arribem a la jubilació, les nostres pensions no es corresponen al fet d’haver estat tota una vida treballant dins i fora de casa, ja que quan arribem als 65, la diferència és d’un 34%

    pràcticament cada setmana hem de condemnar l’assassinat d’alguna dona a mans d’un home que pensa que és el seu amo; cada 4 hores es produeix una violació, i a dones cada vegada més joves; 10.000 dones prostituïdes són usades cada dia per homes que es creuen amb el privilegi de posar preu als nostres cossos. 
 • Quines són les vostres escriptores favorites? Afegiu-les en aquest document que trobareu en l'enllaç. Indiqueu el vostre nom, el de l'escriptora, un llibre que us agrade i un breu fragment d'aquest llibre.


LLEGIU ELS SEGÜENTS TEXTOS I FEU L'ACTIVITAT PROPOSADA:
Comenteu els següents textos, identificant els recursos que sol utilitzar Isabel de Villena en els seus textos. Podeu consultar la presentació sobre el seu estil ací


dissabte, 26 de febrer del 2022

A.1. #13diesenvalencia22

Activitat complementària del congrés per connectar la realitat fora de l’aula amb els continguts bàsics de sociolingüística del curs. Es fa un èmfasi especial en la descripció de la manera com els parlants integrem models de comportament i en les actituds  en les diverses situacions de contacte lingüístic. L’experiència vol explorar també les situacions de bilingüisme simètric i sortir al carrer per comprovar, d’una banda, si existeix i, de l’altra, si realment és cert que la legislació en aquest camp té algun efecte en els comportaments socials.  

ABANS DE COMENÇAR, revisem alguns conceptes

ACTIVITAT: consulta l'enllaç anterior i indica quin tipus de bilingüe eres (passiu/actiu, simètric/asimètric, instrumental, integratiu).

El bilingüisme social que predomina en el nostre entorn és unidireccional o bidireccional? Per què?

El bilingüisme territorial és propi del País Valencià? En quins països existeix?

Hi ha diglòssia en la nostra societat?

Creieu que en la nostra societat hi ha prejudicis lingüístics? De quin tipus són?

CONCEPTES DE SOCIOLINGÜÍSTICA

Diglòssia: Quan dos idiomes són usats amb valor social diferent, un es fa servir per a funcions formals, generalment en l’ús escrit, i l’altre, es fa servir per a funcions informals, bàsicament orals.

Quines són les causes per a què hi haja diglòssia?

-Geogràfica: si en la regió en la qual es dona, hi ha més regions que parlen un altre idioma.
-Històrica: depenent de la història, es pot retrobar amb l’idioma antic.
-Lingüística: si per motius, una llengua agafa paraules d’un altre idioma.
-Sociològica: depenent de les persones que hi hagen i de les tendències de cadascú.
-Política: en el cas en què el que mane en el país o regió vulga imposar una llengua a la força.

Prejudici lingüístic

Tipus de prejudici social, manifestat en una desviació de la racionalitat que té la forma de judici de valor emès sia sobre una llengua (o alguna de les seves característiques) sia sobre els parlants d’una llengua, generat directament, per la ignorància o per la malvolença, ajustat a estereotips maniqueus i dictat pel neguit que ens produeixen les diferències (Tuson, 1988).

Els estereotips o clixés lingüístics com a manifestació d’actituds prejudicioses se solen manifestar en forma de dicotomies: hi ha llengües suaus o dolces i llengües aspres; llengües fàcils i llengües difícils, etc.

Els prejudicis lingüístics no acaben en el menysteniment d’unes llengües amb relació a les altres, sinó que té també una incidència en les varietats internes de les llengües. És per això que podem diferenciar les actituds lingüístiques prejudicioses en dos nivells de realització:

1 Interlingüístiques: concepcions relacionades amb la llengua com a mitjà de comunicació respecte d’altres llengües.

2 Intralingüístiques: són les que tenen relació amb la diversitat interna de la llengua.


Punt de partida: una situació real

“Un dia em van telefonar d’una operadora. El telefonista em va parlar en castellà i jo li vaig respondre en valencià. Em va demanar que li parlara en castellà i li vaig dir que no, que era ell qui trucava. «A València hi ha bilingüisme», em va dir. «Sí, per a tothom», li vaig respondre”.

Fase 1 (13 dies)

Eixim al carrer!

b) L’estudiant usa el valencià com a llengua preferent al llarg de tot el dia en tots els àmbits. En aquest punt podem introduir matisos com l’ús en l’àmbit familiar, si ho considerem oportú.

c) Pren nota de les experiències i les cataloga des del punt de vista de la sociolingüística (reaccions de suport o de rebuig par part de l’entorn, observació d’actituds i prejudicis propis i d’altres, satisfaccions…)

d) Envieu les vostres experiències de l'ús del valencià al correu del congrés: encatalavives@gmail.com i es publicaran a Twitter amb les etiquetes:  #13DiesEnValencia22  #ValenciàEnPositiu #nomdelcentre

Entreu en xarxes per fer likes, si teniu compte.

Fase 2 (7 dies)

Reflexionem!

Els participants redacten un informe detallat de l’experiència amb valoració i conclusions. Pot combinar o optar entre el relat en primera persona o per l’anàlisi acadèmica a partir dels conceptes de sociolingüística treballats a l’aula.

Fase 3

L’alumnat exposa breument a l’aula les conclusions a què ha arribat amb el seu informe i la valoració de l’experiència.

dissabte, 18 de desembre del 2021

7.1. LECTURA DE TIRANT LO BLANC

Llegiu una versió íntegra i adaptada de l'obra com la que trobareu en l'editorial Laertes o Vicens Vives.

Per introduir l'obra, treballarem a classe algunes característiques fonamentals:

 1. - L'autor: Joanot Martorell i la influència del Tirant en obres posteriors.
 2. - Diferencia entre llibres de cavalleria i novel·la cavalleresca.
 3. - La realitat que es mostra en el Tirant.
 4. - Tirant i el Quixot.
 5. - El nom de Tirant.
 6. - La llengua, estil, refranys.
Cada fila de classe explica aquestes característiques que podreu trobar resumint els documents que teniu en aquest enllaç. 

TREBALL INDIVIDUAL

1. Els episodis de la novel·la que parlen de batalles contribueixen a donar versemblança a la novel·la, és a dir, que tot i no haver passat en la realitat la història que ens relata Joanot Martorell podia haver succeït. D’una banda, les accions se situen en llocs reals que Joanot Martorell havia visitat al llarg de la seua vida, per tant, estan descrits amb molt de detall i aquest fet afavoreix la fàcil identificació de les localitzacions per part dels lectors. Dibuixeu en un mapa els viatges de Tirant i indiqueu els llocs on ocorren les batalles i on desenvolupa la seua vida cortesana. Comproveu que existeixen en l'actualitat o bé com s'anomenen ara.

2. ELS PERSONATGES

Connecteu les descripcions següents amb el nom dels personatges a qui es refereixen. Afegiu algun detall més que els acabe de caracteritzar físicament i psicològicament:

Tirant / Plaerdemavida / Viuda Reposada / Emperadriu   / Emperador  / Diafebus  /   Comte de Varoic / Estefania / Hipòlit  /  senyor d’Agramunt

- Demana ajuda a Tirant per poder alliberar el seu imperi del setge dels turcs
- Company de Tirant en totes les campanyes militars. I confident de Tirant del seu amor per Carmesina.
- Jove cavaller bretó que lluitarà per salvar i l’Imperi Grec de tota amenaça. Enamorat tímid de Carmesina.
- Escuder de Tirant, enginyós i ben plantat, objecte de les fogoses passions de l’emperadriu, amb qui acabarà casant-se una vegada mort l’emperador
- Valent cavaller, cosí de Tirant, nomenat rei de Fes i desposat sense esperar-ho amb Plaerdemavida     
- Filla del duc de Macedònia, íntima amiga de Carmesina i enamorada de Diafebus, amb qui manté un romanç del qual ella va prendre la iniciativa.
-Dona fogosa, encara que ja major, que arribarà fins i tot a segrestar el jove Hipòlit per tal d’aconseguir el seu amor
- Dida de la princesa Carmesina que, aprofitant-se de la ingenuïtat d’aquesta i de Tirant, no para de tramar argúcies per desunir-los.
- Cavaller anglés que als 55 anys fingeix la pròpia mort i es retira a la vida contemplativa. Alliçona Tirant sobre l’orde de cavalleria.
- Donzella de Carmesina, intermediària dels amors entre aquesta i Tirant. Al final es casa amb el senyor d’Agramunt, encara que abans havia flirtejat amb altres cavallers
- Bella princesa de catorze anys, protagonista junt amb Tirant, de galanteries, jocs de paraules, cites clandestines, enganys i escenes eròtiques, que acabaran en matrimoni secret.
 • I en relació al personatge de Tirant lo Blanch, constatem que es tracta d’un heroi humà, és a dir, Tirant és un cavaller molt valent i que sol eixir vencedor de totes les gestes en què pren part, però al mateix temps és un personatge de carn i ossos. En quins aspectes es veu aquesta característica al llarg de la novel·la? 
 • Quines qualitats cavalleresques mostra Tirant?
 • La resta de personatges també se’ns mostren imperfectes, plens de traumes, de frustracions i rics en matisos psicològics. Expliqueu moments de la novel·la on destaquen aquests aspectes d'alguns personatges.
3. TIRANT EN L’AMOR I L’EROTISME
 • Al Tirant l’amor esdevé tan important com els fets cavallerescos i militars. De fet, el mateix Tirant demana que a la seua tomba aparega una inscripció que certifica aquesta afirmació:
 “Ací jau Tirant lo Blanch, mort per molt amar”
L’actitud de Tirant, tan valerosa en la batalla, contrasta amb les febleses que mostra en el terreny amorós. Tirant esdevé una persona insegura plena de pors, que ni es decideix ni s’atreveix a portar la iniciativa en els jocs amorosos amb Carmesina, la princesa de qui està profundament enamorat.
Joanot Martorell ens presenta un heroi que se sent perdut en el pla amorós i arriba a esclatar en vives llàgrimes, sanglots i sospirs fins a resultar ridícul. Així, Tirant necessitarà l'ajuda d’un tercer personatge per aconseguir triomfar també en l’amor. De quin personatge es tracta i com l'ajuda?
 • Com és la relació entre Tirant i Carmesina? Creus que és una obra que  es podia considerar masclista o feminista? Per què? Quin paper tenen les dones: de submissió o són les que prenen les decisions? Explica-ho amb algun exemple de la novel·la.
 •  Per què Tirant abaixa els ulls després de confessar a la princesa que està enamorat?
 • Com qualificaries la reacció de la princesa després de mirar l’espill?
 • Per què penses que Plaerdemavida prepara l’escena del bany? Creus que obté el seu objectiu?
 • Per què creus que Carmesina pensa que Tirant abans preferiria ser rei que estar amb ella? 
 • Com convenç Plaerdemavida a Tirant per a què es gite al llit de Carmesina? 
 • Per què ha de fugir Tirant? Com fuig de la cambra de Carmesina? Com acaba la fugida? 
 • Consideres que Tirant és una novel·la eròtica? Per què? Detalla-ho amb algun exemple del que ocorre. 
4. Ressenya: destaca el que t'ha interessat més dels temes plantejats i del context sociohistòric. Compara l'obra amb altres novel·les de cavalleria o cavalleresques i explica les coincidències i diferències que hi trobes.

TREBALL EN GRUP

Es presentarà el 15/2/22

Seleccioneu un fragment de l'obra per representar-lo. Repartiu-vos els personatges i prepareu una dramatització. Prepareu el vestuari, la música, l'escenari i l'attrezzo. Podeu trobar els episodis de Tirant i l'explicació de l'adaptació en aquest enllaç

Capítols seleccionats del Tirant

ADAPTACIÓ DRAMATITZADA: Ací teniu uns episodis que podeu adaptar en 3 grups de 10. Trieu una de les 3 parts per fer una adaptació al valencià i la societat actual. Com actuarien hui en dia Tirant, Carmesina, l’Emperador, Diafebus, Estefania, l’Emperadriu, Hipòlit, la Viuda Reposada, Plaerdemanvida?

Per a fer l’adaptació, cada grup:

 • Trieu un dels 3 episodis i el personatge que interpretareu

 • Adapteu la situació i el text a l’actualitat: punts de contacte de l’obra, temes que es tracten (lleialtat, amistat, amor, timidesa, heroisme i lluita per salvar el món). També poden canviar els llocs (València, Ucraïna, un país africà...) i la missió que té Tirant. Quin seria hui en dia l’equivalent a un cavaller que pot salvar el nostre món? Científics que treballen per erradicar malalties, metges, voluntaris ONG que salven refugiats com el de l’Open Arms, mediadors de conflictes… L’espill que Tirant mostra a Carmesina podria ser un mòbil on ella es veja reflectida.

 • Escriviu el vostre diàleg. Es poden afegir personatges, canviar les paraules que es vulguen sempre que es mantinga el sentit

 • Prepareu vestuari (roba, atrezzo) i escenografia (objectes, música)

 • Assaig (no cal memoritzar el paper, però sí saber el que diria i faria cada personatge, també pot haver-hi un personatge-narrador que presente l’escena).

 • Representació i gravació 

 

EPISODIS (Versió modernitzada):

1r episodi: Tirant arriba a Constantinoble i s’enamora de Carmesina.

2n episodi: Tirant malalt d’amors. Diafebus, confident i mitjancer de Tirant.

3r episodi: Tirant declara el seu amor a Carmesina. 


Podeu inspirar-vos en la pel·lícula que es va fer versionant el Tirant i que podeu veure fins al minut 19, quan Tirant es declara a Carmesina en aquest enllaç  i també podríeu aprofitar la música del Tirant interpretada per la Capella de Ministrers