LLENGUA 1: Fonètica, ortografia i morfologia verbal

ACTIVITATS DE REVISIÓ DE GRAMÀTICAFONÈTICA

Els fonemes són les petites peces amb què construïm les paraules.

El fonema és la unitat mínima de so que intervé en la formació de paraules. És com una peça de Lego que es pot combinar amb altres peces. Cada fonema té unes característiques que el diferencien dels altres. No totes les llengües tenen els mateixos fonemes o peces de Lego. El català té un total de 38 fonemes i no tots es pronuncien a tot arreu. La vocal neutra existeix en els parlars orientals (per exemple, a Barcelona), però no pas en els occidentals (per exemple, a Lleida o a València). En el castellà estàndard de la Península podem considerar que hi ha fins a 32 fonemes, encara que la quantitat augmentaria si hi incloguéssim les diverses varietats de l'idioma (Andalusia i Sud-amèrica). Per a saber més, cliquem ací

Pràctica i revisió: Fonètica: vocals

Les vocals

En valencià escrivim 5 vocals a, e, i, o, u, però en pronunciem 7 ja que distingim dos tipus de e i de o, segons el grau d’obertura. Per exemple, la o i la e de porta i cèntim sonen obertes, mentre que les de camió i vaixell es pronuncien tancades. Aquesta variació, però, sols es dóna en la posició tònica de la paraula. Quan la eo no porten accent, per pronunciar-les obertes o tancades ens podem guiar amb les indicacions que trobaràs en les activitats 1 i 2.

La nostra llengua presenta dos subsistemes vocàlics diferents, un en posició tònica i l’altre en posició àtona. El vocalisme tònic consta de set elements d’acord amb la següent distribució:
 
/i/                                                       /u/         TANCADES
                                                       
     /e/                                       /o/                   SEMITANCADES
 
              /E/                   /0/                              SEMIOBERTES
 
                        /a/                                           OBERTA
                                          
 
El vocalisme àton es cacteritza per una sèrie de neutralitzacions que afecten de manera diferent els distints dialectes. En sentit estricte, el nostre vocalisme en posició àtona consta de 5 fonemes:
 
                                        /i/                                                 /u/
 
                                                    /e/                         /o/
 
                                                                  /a/
 
És important de tenir present que en tot cas, tant la E oberta com la O oberta es troben exclusivament en posició tònica, mentre que la E i la O tancades poden aparéixer indistintament tant en síl·labes tòniques com en síl·labes àtones.

ACTIVITATS:
1. Copieu les següents paraules en la casella corresponent
Novel·la, inepte, subjecte, encèfal, arrel, acadèmia, caravel·la, novel·la, fèmur, recepta, pètal, mel, perpetu, ferro, nervi, preu, mèdic, serra, obsequi, perfecte, cèl·lula, varicel·la, tendre, equivalència

Paraules amb e oberta
Exemples
a) Davant de l, l·l, rr, r

b) En paraules amb diftong eu o davant de síl·labes amb les vocals i, u 

c) En termes científics 

d) En paraules amb les terminacions cultes:   -ecte, -ecta, -epte, -epta

e) En quasi totes les paraules planes i esdrúixoles

f) En altres paraules


2. Copieu les següents paraules en la casella corresponent:
Boig, roja, perol, roca, pot, carrossa, albercoc, granota, dòmino, morta, cassola, neurosi, oli, Alcoi, dijous, groc, història, porta, cresol, estereoscopi, bajoca, fibrosi, bou, soia, picota, heroi, òrfena, grossa, microbi, gentola

Paraules amb o oberta
Exemples
a) Davant de les vocals i, u o de síl·laba amb aquestes vocals

b) En els termes científics i erudits

c) En quasi totes les planes i esdrúixoles

d) En les terminacions:
- oc / oca        - oig / oja      - ol / ola
- ort / orta      - ot / ota        - ossa

3. Classifica les paraules segons que les vocals tòniques siguen obertes o tancades:

estora, projecte, boira, església, remor, escola, rebost, paper, comerç, fórmula, sòlida, colza, esòfag, perpetu, ploure, encendre, premi, llaurador, experiència.
 

4. Subratlla la síl·laba tònica dels mots següents i classifica’ls segons tinguen la vocal tònica:
aquell, vel, consell, ciència, tela, sencer, paella, ceba, pèrdua, misteri, molèstia, escletxa, accident, anhel, fel, contesta, finestra, banyera, ingenu, ullera, verd, cert, fletxa, titella, hivern, merla, invent, correcta, mariner, museu.

 
5. En les sèries següents, hi ha un mot que no té la vocal tònica igual que els altres mots de la mateixa sèrie. Subratlla’l i digues quina diferència hi ha amb els altres:

Ex: - terra, nervi, serp, cel // serp: E tancada.

accent, trena, premi, pesca //.........................................................................
premsa, mel, tret, lleuger //............................................................................
vidre, europeu, pantera, seny // .....................................................................
fideu, ciment, resta, aixeta //..........................................................................
esquerra, calent, riera, herba //.......................................................................
defensa, eina, govern, darrere //.....................................................................
manera, temps, hivern, mateix //....................................................................
bateig, tretze, comerç, moreno //....................................................................
correu, vileta, esquerra, insecte //...................................................................
novel·la, lloguer, llebre, dimecres //...............................................................
 

6. Subratlla la síl·laba tònica dels mots següents i classifica’ls segons siga oberta o tancada:senyor, bota, llençol, broma, redona, carxofa, vot, joia, ona, colla, nou, tocador, foca, termòmetre, postres, vergonya, taronja, venedor, quiosc, genoll, poma, plora, tampoc, mosca, groga, closca, sobre, motor, tort, costa.
 

7. En les sèries següents, hi ha un mot que no té la vocal tònica igual que els altres mots de la mateixa sèrie. Subratlla’l i digues quina diferència hi ha amb els altres:

Ex: - soroll, pols, rosa, torre // rosa: O oberta 

sort, gossa, picor, tapadora // .........................................................................
fondo, rellotge, globus, nosa //........................................................................
moto, cançó, jove, volta //...............................................................................
cotxe, esport, esmorza, estona //......................................................................
petroli, lloro, corda, clos //..............................................................................
estisores, poble, gorra, professor //.................................................................
mossa, nom, gros, tro //...................................................................................
escola, xoc, hipopòtam, front //.......................................................................
mocador, copa, prop, vergonya //....................................................................
fora, pantalons, conte, bomba //.....................................................................

En línia!

Si vols practicar l'obertura de les vocals E i O, pots fer-ho visionant aquest vídeo:

Si vols fer més pràctica, clica ací

→ Les set diferències de l’ABECEDARI català respecte del castellà: ACÍ

Les consonants

El sistema consonàntic és més complex. Els sons es classifiquen segons dos paràmetres: el punt d’articulació i el mode d’articulació.

- Punt d’articulació: fa referència al lloc on es produeix el contacte entre els òrgans 
   que intervenen en la pronunciació dels sons. Permet classificar les consonants en   
   bilabials, labiodentals, dentals, alveolars, palatals i velar.

- Mode d’articulació: fa referència a dos aspectes de la pronúncia dels sons:
a)    El grau d’aproximació dels òrgans que intervenen en el moment de la 
pronúncia, així tenim consonants: oclusives, fricatives, africades, vibrants, laterals i nasals.
b)  La vibració o no de les cordes vocals en pronunciar els sons les distingeix en sordes sonores 
      
3. Classifiqueu les paraules segons el so destacat siga sord o sonor
cosa, donzella, tros, disfresses, ocell, ciutat, soltera, cosina, colze, Rússia, zebra, traces

So sord
So sonor4. Descriviu, amb tots els trets que hem estudiat, les següents consonants:


v                             g                                            ll                                             tz

PODEU REVISAR I FER PRÀCTIQUES DE CONSONANTS ALVEOLARS SORDES I SONORES ACÍ: PRÀCTIQUES ESSA SORDA / ESSA SONORA

I DE CONSONANTS PALATALS SONORES I SORDES

👉 IMPORTANT! ACTIVITAT individual: Anoteu en el vostre quadern quan són obertes i tancades les vocals, i la classificació de les consonants segons el mode i el punt d'articulació per tal de tenir preparat un esquema

Revisió de perífrasis verbals clicant ací

Pràctica de Perífrasis verbalsORTOGRAFIA

Accent obert / accent tancat 

A l’hora d’accentuar les paraules, observem que el grau d’obertura es correspon l’accent: l’obert ( ` ), també anomenat greu, i el tancat ( ´ ) o agut.


     - La  a el porta sempre obert à
     - La  i i la u e porten sempre tancat í , ú
     - Les vocals e i o es pronuncien obertes o tancades en funció del seu lloc a la paraula.
I per accentuar aquestes vocals et pots guiar amb la següent graella:

e        o
ESDRÚIXOLES
PLANES
AGUDES
Tipus d’accent
Obert
è        ò
Obert
è        ò
Tancat
é        ó
Però
    NO  Sempre!!
fórmula   pólvora  tómbola  góndola 
tórtora     
séquia      sénia   sépia        sémola        
església   llémena
Dénia      Bétera     Énguera 
    
cérvol       préstec   térbol       feréstec      llépol       préssec estómac
què   perquè   
però 
açò això allò   arròs Vinaròs
ressò inclòs conclòs espòs

Diferències respecte del castellà

Hi ha paraules que s’escriuen igual que en castellà però tenen la síl·laba tònica en diferent posició. Generalment són els cultismes.


Activitats: 

- Totes les paraules estan ben escrites, encercla la síl·laba tònica:

medul·la          elit          diòptria          míssil          rèptil          futbol          
olimpíada        timpà      atmosfera       xiclet          Etiòpia        hoquei
véncer             aurèola    xandall           Cleòpatra   torticoli       córrer
basquetbol       avar        conclave         policrom    filantrop      elèctrode
meréixer          oceà        saxòfon          sinó            zodíac          període
linier                pivot       leucòcit           tèxtil          amoníac      esperit
intèrfon        púding        tiquet             vertigen      ciclopomòplat         termòstat 

- Completa amb les opcions correctes (extret de les proves del C1 de la JQCV):

1. El vitrall _________ de la portalada gòtica de la catedral reprodueix una escena bíblica.
    a) pòlicrom    b) policrom      c) polícrom

2. Quina és la frase que està ben escrita?

    a) Necessàriament, hem d'agraïr-li-ho
    b) Necessàriament, hem d'agrair-li-ho
    c) Necessariament, hem d'agrair-li-ho

3. El trasplantament de ____________ ha sigut un èxit.

    a) mèdula       b) mèdul·la       c) medul·la

4. La ___________ d'indicacions amb què s'ha trobat l'ha ________
    a) sèrie / confòs         b) série / confòs          c) sèrie / confós

5. La _________ li ha provocat una __________ molt desagradosa

    a) pneumonía / tòs     b) pneumònia / tos      c) pneumonia / tós

6. Durant el partit de ________ hi ha hagut un ampli desplegament _______

    a) futbol / policíac      b) fútbol / policíac     c) futbol / policiac

7. L'Oceanogràfic té molts ______________

    a) aquàriums        b) aqüariums       c) aquariüms

8. El _________ estava ____________ de quedar-se sense equip i va decidir fitxar amb una rebaixa de les seues condicions salarials.

    a) pivot / temerós     b) pívot / temerós      c) pivot / temeròs

9. La màquina d'___________ té un ____________ per a regular l'aigua calenta.

    a) osmosi / termòstat      b) òsmosi / termòstat     c) osmosi / termostat

10. Vosaltres _______________ que ens ho passaríem bé.

    a) creïeu       b) creíeu      c) créieu

 

L’ACCENT DIACRÍTIC

L’accent diacrític distingeix paraules que s’escriuen igual però tenen diferent significat

   (adverbi de mode)                                      be (nom lletra, corder)
  déu (divinitat)                                                  deu (número; font; verb deure)
  és (verb ser                                                   es (pronom feble)
   (part del cos)                                             ma (possessiu)
  més (adverbi quantitat)                                   mes (part de l’any)
  món (tot allò creat)                                          mon (possessiu àton)
  pèl, pèls (cabells)                                            pel, pels (contracció prep + art) 
  què (interrogatiu, relatiu després de prep.)     que (conjunció)
   (verb saber                                               se (pronom feble)
  sòl (substantiu equival al "terra")                    sol (astre, 3a per. verb "soler")
  sí (afirmació)                                                    si (condicional)
  són (verb ser                                                 son (substantiu / possessiu)
   (verb tindre                                                te (infusió; lletra; pronom feble)
  ús (substantiu)                                                 us (pronom feble)

  vós (pronom personal)                                     vos (pronom feble, 2a persona)

ATENCIÓ: No porten accent els compostos i derivats de les anterios paraules: adeu, rodamon, etc.

ACTIVITATS:

1.    Escolteu la cançó Corren del grup Gossos, completeu els buits i poseu l’accent gràfic i diacrític on calga.

                          CORREN 
                                                                       
Es tard, no se quina hora es,
pero es fosc fa ____________.
Es facil veure que no hi ets,
ni un paper, ja poc importa.
Poso els peus a terra, vull caminar,
necessito despertar en un dia _______________.
Encara em queda temps per descobrir
tot allo que m'he amagat i que no t'he volgut dir.
Corren, corren ________________, corren
paraules que no s'esborren, 
imatges que no se'n van.
I ploren, ploren pels carrers, ploren
com __________________ s'enyoren, 
aquells que ja no es veuran.
Dificil descobrir que soc avui,
una gota em cau mentre una altra em treu la set.
Plou i fa sol alhora. Tum bala bala bala, tum bala bala     
que m'apuntava, era la meva  i jo mateix em _________________.
raig de llum il·lumina'm, treu-me el fum.
Una revolucio dins meu, la sedueixo i es ___________________.

No no no no no no no no, s'esborren, 
en conformo en mirar-me
Mirar-me de dins cap a fora.

On puc anar-te a buscar? 
Nena, no es ___________.
Hauria d'haver estat diferent,
però en un moment s'han tancat les portes.
 
(Tornada)

2.    Poseu l’accent gràfic i diacrític on calga:

No te mes remei que pagar el que deu.
Ha portat els bens a pasturar.
El meu germa sol passejar pel camp totes les vesprades.
No te mai temps per a mi.
De son que tinc em fan mal els ulls.
No se com pots suportar-ho.
He deixat el cotxe mes net.
He vingut pel cami vell.
Lluis va fer els examens la mar de be.
A l’epoca grega estava ple de deus, deesses i semideus.
Es el millor amic que tinc.
Pel que veig, el que volen es prendre’t el pel.
Jo se qui ho ha fet.

LA DIÈRESI

La dièresi (¨) és un signe gràfic que es posa sobre les vocals i i u per indicar:

A)  Que la u sona en els grups  güe, güi, qüe, qüi
   Ex: llengüeta, pingüí, qüestió, terraqüi   
*No es posarà quan la u sona sense necessitat de portar dièresi
   Ex: quatre
B) Que les vocals i i u no formen diftong amb la vocal anterior.
       Ex:  ra-ïm, ve-ï-na, Ra-ül

C) Que una i davant de vocal no fa de consonant. 
      Ex: reduïa, coïes, seduïen (però construíem i agraíeu).

1. Aplica la norma anterior i posa dièresi, si cal:


  construia    quaranta    monolingue    piragua    casquet    contigu    obeiem delinquent    maleien    guia    sequència    agraies    quotidià    abduia    alqueria        

Aplicació de la dièresi
1. Els derivats d'una paraula que tinga la i tònica (suís-suïsa, veí-veïna). 
Excepte:  
 • Si la vocal que hauria de dur dièresi porta accent gràfic (veí, país, reconstruíem...). 
2. Sufixos de cultismes començats per
      -ïble: increïble, traduïble             -ïdal: trapezoïdal, esferoïdal
      -ïment: agraïment, obeïment       -ïtat: idoneïtat, simultaneïtat
      -ïtzar: europeïtzar, arcaïtzar   
     Excepte: 
          -isme: egoisme         -ista: altruista         -iste: ateneïsta

       *Tampoc porten (¨) les terminacions llatines: us, um (Màrius, mèdium, pòdium).

3. Prefixos: NO porten dièresi les vocals i, u després de prefixos acabats per vocal.

       auto- autoinvenció                      bi- biunívoc 
       co- coincidir                                contra- contraindicat
       anti- antiinflamatori                   intra- intrauterí
       re- reincidir  
        *Fixa't en les paraules reüll i les formes del verb reeixir: reïx,        
          -re, no és un prefix.
   
 En la majoria dels pretèrits imperfets dels verbs acabats en -ure de la 2a conjugació (Veure entrada del pret. imperfet del blog). (plaïa, cloïen).

4. La i dels següents morfemes dels temps de la 3a conjugació acabats en: -air, -eir, -oir, uir
       -Present: agraïa, obeïes, apladuïen
       -Imperfet: païa, poseïes, obeïen
       -Participi: reduït, construïda
       -Passat simple: agraïres, conduïren

Però ens estalviem la (¨) en 
Els temps verbals de la 3a conjugació acabats en vocal + ir
      INFINITIU               Agrair
      GERUNDI                Agraint
      FUTUR                    Agrairé...
      CONDICIONAL      Agrairia...


ACTIVITATS:

1. Escriviu accent o dièresi quan corresponga i classifique les següents paraules: 

baul, aire, equestre, diries, terraqui, traduir, reina, aguantar, construiriem, seduien, condui, roi, reinventar-se, unguent, traidor, traduible, buit, Lluis, llaut, pauta, ateisme, pinguinet, quadern, atapeit, hecoidal, reconstruiran. 

AMB  D I F T O N G                       SENSE     D I F T O N G
Dièresi
Sense dièresi
Accent
Dièresi
Sense dièresi


2. Explique per què les següents paraules no porten dièresi.
Reduir                        Europeista                   Reincident          
Màrius                       Dadaisme                     Contrainformació

3.  Poseu accent o dièresi en les paraules que en necessiten:

-  El politic ucraines es va suicidar en el seu despatx de Kiev.       
-  Aquella figura geometrica és romboidal o trapezoidal. 
-  Les creilles collides avui són bones, les d'ahir, roines.
- Si obeiu el mestre de cerimonies, haureu contribuit a l'exit de l'acte.  
- Els esportistes que guanyen medalles a les olimpiades són considerats com els herois i les heroines moderns. 
-  El delinquent va actuar amb traidoria en cometre l'assassinat.  
-  M'agradaria que reeixires en els examens de la PAU. 
-  Saul ha conduit tota la nit.  
-  La programacio diurna de la radio té molta acceptacio. 
-  La formula tracta d'aillar la incognita de l'equacio matematica.

4. Trieu l’opció correcta per completar la frase:

1) ___________ no vol menjar __________________

     a) Raul, ensaimada    b) Raül, ensaïmada    c) Raúl, ensaïmada

     
2) La ________ no és una substància ________ sinó estimulant
          
         a) cafeïna, diürètica     b) cafeïna, diurètica      c) cafeina, diürètica

     
3) El balneari té una zona de tractaments i massatges, un ____________ termal amb piscina i un __________            
          
     a) circuit, solàrium     b) circuit, solariüm    c) circuït, solàrium
   
4) Durant la celebració de les ___________ el meu barri va ser ___________ per una multitud de turistes. 
 
       a) olimpiades, envaït    b) olimpíades, envaït    c) olimpíades, envait

     
5) El protagonista de la novel·la té un aire ____________ i un caràcter __________

     a) pusil·lànim, malenconiós   b) pusilanime, melanconiós  c) pusil·lànime, malenconiós


6) S’havia dislocat ___________ i només podia anar amb ______________
           
      a) l’omòplat, xandall     b) l’omoplat, xàndall      c) l’omoplat, xandall

      
7) En l’examen va quedar clar que no sabia que ___________ és la capa ___________ que envolta la Terra.
           
      a) l’atmosfera, gaseosa  b) l’atmosfera, gasosa   c) atmòsfera, gasosa

👉 IMPORTANT! ACTIVITAT individual: Anoteu en el vostre quadern les regles de l'accentuació, els diacrítics i la dièresi.

INTERFERÈNCIES VALENCIÀ / CASTELLÀ

Reviseu les següents interferències per fer després un dictat:

Per treballar i reforçar qüestions fonamentals de gramàtica heu de revisar el següent les indicacions del Gripau. Ací us deixe una relació de les qüestions que heu de revisar:
 • Usos incorrecte de preposicions: cal evitar A davant de CD / PER equival a "amb la intenció de"- PER A indica finalitat / DES QUE i no "des de que" / només es posa preposició davant del pronom relatiu QUÈ però no davant de la conjunció QUE, etc.

Preposició en expressions de lloc: 'a' o 'en'?  

 • Les preposicions en poden introduir un complement de lloc. En general són possibles les dues preposicions, tot i que la preferència per l'una o l'altra sol dependre de l'element que introdueix i del tipus de verb. 

  1. Davant de la majoria de determinants, d'un quantificador o d'un interrogatiu, si el verb que acompanya la preposició és de direcció o moviment, s'usa la preposició a, tret del cas en què introdueixi un sintagma nominal amb article indefinit, en què també és possible en. Per exemple:Tenim intenció de viatjar a tres països diferents.
  Anirem a un hotel preciós 
  (o Anirem en un hotel preciós).


 • En canvi, quan el verb indica una situació en què no hi ha moviment, en general són possibles les dues preposicions, tret dels casos en què el complement s'introdueix amb unalgun o un demostratiu i aleshores s'usa la preposició en. Per exemple:
  Viuen a l'edifici verd (o Viuen en l'edifici verd).
  Ha fet amics en moltes ciutats 
  (o Ha fet amics a moltes ciutats).
  Ens trobareu en aquell poble de l'Empordà.
  S'estan en un hotel preciós.


  2. Davant de noms sense determinant en general s'usa la preposició en, però també és possible a. Per exemple: 
  S'estan en cases d'acollida (o S'estan a cases d'acollida)

  3. Davant d'un topònim o nom propi de lloc es fa servir la preposició a. Cal tenir en compte, però, que si el topònim s'usa amb complement, aleshores pot dur tant a com en. Per exemple: 
  Aquest estiu anirem als Estats Units.
  La història transcorre a la Barcelona medieval 
  (o ...en la Barcelona medieval).


  Finalment, cal tenir en compte que si el lloc al qual es fa referència és un lloc figurat, se sol fer servir la preposició en, tot i que també s'admet a. Per exemple:

  Treballa en l'ensenyament (o Treballa a l'ensenyament).
  En el club del meu fill tenen un reglament molt estricte 
  (o Al club del meu fill...)

  • Ús correcte de locucions, adverbis i conjuncions com: POT SER/ POTSER (indica probabilitat)/ DONCS (equival a "per tant" i no a "perquè") / MAL (davant del verb)- MALAMENT (darrere del verb) / GENS (d'alguna cosa)- CAP (es refereix a elements comptables)- RES (cap cosa)/ DE TANT EN TANT, SOTA ZERO, PEL QUE FA A. DE SOBTE,  DE SEGUIDA, etc.
  • Ús de l'article: EL davant de l'any o els dies de la setmana; A, PER + mesos; A + parts del dia; cal evitar la forma LO (només correcta quan és n pronom feble i va darrere del verb).
              

  PARTICIPIS VERBALS

   VERBS

  Reviseu els següents verbs irregulars i escriviu 10 frases que els continguen:

   

  Completeu les següents activitats dels verbs en passat:

  PRETÈRIT IMPERFET (indicatiu)

  L’imperfet indica simultaneïtat en el passat, i té un valor imperfectiu; consegüentment, pot usar-se per designar:
  - Situacions que són simultànies a un moment de referència passat 
              Ex: Quan vam arribar, preparaven el sopar.  
                    A les onze encara dormien.
  - Situacions que es mantenen estables o es repetixen de manera habitual en el passat.

             Ex: De jove treballava en un taller de cotxes.  
                   Els meus cosins passejaven cada dia pel mateix lloc. 


  L'imperfet presenta altres usos, es poden consultar en el següent enllaç de la Gramàtica Valenciana de la Llengua (pàg. 237).  L’imperfet es conjuga de manera regular afegint a l'arrel del verb les següents desinències.

  1a conjugació                   2a conjugació    i     3a conjugació
        ava                              consonant + ia      /   vocal +  ïa
        aves                                                 ies                      ïes
        ava                                                   ia                       ïa
        àvem                                                        íem
        àveu                                                         íeu
        aven                                                 ien                     ïen

  Ex: 

    ANAR:   anava, anaves, anava, anàvem, anàveu, anaven
    SABER: sabia, sabies, sabia, sabíem, sabíeu, sabien
    DORMIR: dormia, dormies, dormia, dormíem, dormíeu, dormien
    COURE: coïa, coïes, coïa, coíem, coíeu, coïen
    CONSTRUIR: construïa, construïes, construïa, construíem, construíeu, construïen 

  *Irregularitats. En general, l'accent recau sobre la desinència però hi ha alguns verbs de la 2a conjugació en què  el situem a l'arrel, en aquests casos la vocal i és consonàntica.  

  Aquests verbs són: CAURE, CREURE, DIR, DUR, FER, JAURE, RIURE, SEURE, TRAURE.
  Ex: reia, reies, reia, réiem, réieu, reien.

  Imatge corresponent a la pàg. 260 de la gramàtica de l'AVL  Conceptes que cal tindre clars:
  -La i consonàntica: quan la i actua com a consonant en posició intervocàlica.
  -L'accent i la dièresi: 
   a) fer que sone la u dels grups: güe, güi, qüe, qüi
   b) marcar un hiat. Ex: raïm, construïa. (Veure. pàg. 50-51 de l'enllaç de l'AVL)  En cas de poder-se aplicar les normes d'accentuació, cal accentuar.
  Normes d'accentuació:
  -Agudes: vocal, vocal + s, en, in.
  -Planes: al contrari que les agudes.
  -Esdrúixoles: totes.


  Exercici 1

  Completa amb l’imperfet d’indicatiu dels verbs dels parèntesis:
  1. No _________________(PATIR-nosaltres) per tu sinó per ell.
  2. De joves______________(COSIR-vosaltres) per a eixe sastre que s’ha fet tan famós.
  3. Als anys 60________________(CONDUIR) molt poques dones.
  4. No _______________(SENTIR-nosaltres) bé l’explicació i per això ens vam canviar a primera fila.
  5. Em __________________(MORIR-jo) de ganes de tornar a veure’t.
  6. De menut em ______________(SEDUIR) la idea d’estudiar medicina.

  Exercici 2
  Completa amb l’imperfet d’indicatiu dels verbs dels parèntesis:

  1. Mai no _________________(ACABAR-ell) d’entendre la lliçó.

  2. Quan vaig començar a anar en bicicleta______________(CAURE) contínuament.

  3. He d’admetre que _____________(TENIR-vosaltres) tota la raó del món.

  4. Quan ________(COURE-vosaltres) l’arròs al vapor us _______(EIXIR) més gustós.

  5. Ens van cridar l’atenció perquè mai no ______________(RECOLLIR) les joguines.

  6. Quan _____________(TRAURE-ells) bones notes els ____________(FER) un regal.

  7. Res no li _______________________(COMPLAURE-ell) més que ajudar-vos.

  8. No sé que _______________(FER-vosaltres) ací.

  9. Quan _________(VIURE-nosaltres) més a prop ens ________(VEURE) més sovint.

  10. Maria mai no __________(CREURE) res del que li ________(CONTAR-nosaltres).

  11. De joves________________(DUR-nosaltres) dues arracades a cada orella.

  12. Sempre _________________(CONCLOURE-ells) les reunions amb la mateixa frase.

  13. Sempre _______________(DUR-ell) un bastó a les mans.

  14. No ______________(FER-ell) massa bona cara.

  15. De camí sempre ______________(PASSAR-nosaltres) per sa casa.

   Contineu fent pràctiques en la següent web de gramàtica digital

  També podeu consultar dubtes d'escriptura en el canal Ben dituna sèrie que t'ajudarà a millorar el teu valencià mentre visites la Universitat de València i descobreixes publicacions de Publicacions de la Universitat de València. Resol tots els dubtes gramaticals de la manera més fàcil! I recorda, si vols més informació consulta la Gramàtica zero.

  Fes clic ací per veure'n tots els vídeos. 

  👉 IMPORTANT! ACTIVITAT individual: Anoteu en el vostre quadern les interferències en castellà i les formes dels verbs irregulars que no sabeu bé per tal de preparar un esquema per a l'examen.

  RECOMANACIONS: Si teniu dubtes, busqueu l'explicació adequada. Practiqueu més on cometeu més errors. Destaqueu en roig o lletres grans les normes que us costen més d'aprendre. Compartiu i corregiu els exercicis amb els companys en veu alta per recordar-ho millor.

  Cap comentari:

  Publica un comentari a l'entrada