dissabte, 18 de setembre de 2021

7. Ramon Llull

 ACTIVITATS:

  1. Escolteu el següent vídeo sobre Ramon Llull i els seus viatges, anoteu per on va viatjar i quin objectiu tenia.  Ramon Llull (1232-1316) va néixer a Mallorca al si d’una família noble que arribà a l’illa amb la host de Jaume I. Fou educat com a cavaller i tingué dos fills. Però la seva vida canvià radicalment quan, als trenta-un anys, visqué una experiència mística. D’acord amb la seva autobiogra a, Vida Coetània, aquest episodi el feu abandonar la posició social per adoptar una vida penitent de difusió de la seva fe religiosa. Amb aquest propòsit, es va formar de manera autodidacta en teologia, filosofia, ciència i llengües com el llatí i l’àrab. També va fundar un monestir franciscà a Mallorca i començà a produir una obra literària ingent.

  Paral·lelament, Llull va començar a estudiar en profunditat els mètodes tradicionals de conversió dels no-cristians per comprovar per quin motiu fallaven. A més, va recórrer part d’Europa cercant l’aprovació de l’Església i de les monarquies occidentals a les seves idees. Tot plegat el va refermar en la següent conclusió: Non dimittere credere pro credere, sed pro intelligere; és a dir, ‘hom no pot deixar de creure per creure, sinó per entendre’. Segons el seu parer, les velles formes de propagació del cristianisme no aconseguien els seus objectius perquè es perdien en discussions estèrils.

  El 1274, arran d’una nova experiència mística, va concebre tot un sistema filosòfic i científic per tal de difondre eficaçment la seva fe: l’anomenada “Art lul·liana”. Una vertadera enciclopèdia que contenia els arguments infal·libles, segons Llull, per a demostrar la veritat del cristianisme. La concepció d’aquesta Art va arribar a unes dimensions sorprenents, amb un total de 264 obres escrites en set llengües.

  L’ús de diferents llengües fou, precisament, una altra eina que va utilitzar per difondre el seu missatge. Llull va ser un dels primers pensadors europeus a utilitzar una llengua vulgar, el català, per escriure obres teològiques, filosòfiques i lògiques i fer-les arribar al públic laic. Per aquest motiu se’l considera el creador de la llengua catalana literària. Així mateix, aquestes mateixes obres les va traduir, o les va fer traduir, a altres llengües com ara l’occità, el francès, el castellà o l’italià per tal de poder arribar a la població en general. Quan es tractava de convèncer el públic més lletrat, el llatí era la llengua escollida. Quan es tractava de fer proselitisme del cristianisme entre els musulmans, escrivia en àrab.

  A partir de la concepció de la seva Art, va concentrar tots els esforços a difondre-la. Viatjà incansablement per tot Europa, així com al nord d’Àfrica. Es creu que va morir a Tunis, on va arribar a confrontar les seves tesis amb teòlegs musulmans, o tornant d’aquest viatge ja a Mallorca. Tenia vuitanta-quatre anys. 
   2. Llegiu el següent articledestaqueu les 10 coses que cal saber sobre Ramon Llull i expliqueu per què són importants:


    
   3. Escolteu la història de Ramon Llull i el recitat del Llibre d'Amic e Amat en el següent vídeo. Feu un resum del que li va passar a Llull durant la seua vida i el portà a convertir-se en el primer escriptor en català.
    
     [ Jo era un home casat, amb fills, bastant ric, dissolut i mundà. Tot això ho vaig deixar lliurement, a fi de poder procurar l’honor de Déu i el bé públic. (…) Entre el temor i l’esperança hi ha fet hostal l’amor on viu de pensaments i mor pels oblits, quan els fonaments són els delits d’aquest món. (…) Demanà l’Amic al seu Amat si havia romàs en Ell cap cosa per a estimar; i l’Amat respongué que allò per què l’amor de l’Amic podia créixer era per a estimar. (…) Les claus de les portes de l’amor són daurades de meditacions, sospirs i plors; i el cordó de les claus és fet de consciència, contrició, devoció i satisfacció; i de justícia i misericòrdia és el porter de les claus. (…) La qüestió era si l’Amor és més pròxim al pensament o a la paciència; resolgué l’Amic així la qüestió: l’Amor és engendrat en els pensaments i és sostingut en la paciència. (…) Els ocells cantaven l’alba i es despertà l’Amic que és l’alba; i els ocells acabaren llur cant i l’Amic morí per l’Amat en l’alba. ]

     4. Entreu en El llibre d'Amic e Amat, un llibre compost de tants versicles com dies de l'any que contenen una metàfora moral. Busqueu el corresponent al del dia del vostre naixement. Interpreteu-lo amb una explicació del seu sentit i il·lustreu-lo amb alguna imatge creada per vosaltres.

     [ Anar al Llibre d’Amic e Amat en català i en anglès ]

       5. ACTIVITAT EN GRUP PER AL BLOG: El Llibre d'amic e Amat és l'obra més popular de Llull. Són freqüents els versicles dialogats, amb la qual cosa l'autor aconsegueix sovint concentrar més la matèria. Indiqueu les figures retòriques que trobeu en els següents diàlegs, com l'ANTÍTESI, ENUMERACIÓ, METÀFORA, COMPARACIÓ:
         Demanaren a l'amic: -Quals són tes riqueses?
        Respòs: Les pobretats que sostenc per mon amat. 

        Digueren a l'amic: -On vas?-. -Venc de mon amat-. -On vens?-. -Vaig a mon amat-. -Quant estaràs ab ton amat?-. -Aitan de temps con seran en ell los meus pensaments.-  

        Demanaren a l'amic quals són los fruits d'amors. Respòs: -Plaers, cogitaments, desigs, sospirs, ànsies, treballs, perills, turments, llanguiments. Sens aitals fruits no es lleixa amor tocar a sos servidors.-

        -Digues, foll, has diners?-. Respòs: -He amat-. -¿Has viles, ni castells, ni ciutats, comdats ni ducats?-. Respòs: -He amors, pensaments, plors, desirers, treballs, llanguiments, qui són mellors que emperis ni regnats.-  

         6. Busqueu informació sobre el Llull inventor i ANOTEU LES RESPOSTES DE LES SEGÜENTS QÜESTIONS:
        •  Què va inventar? Quina utilitat tenia?
        •  Per què es considera el patró dels informàtics?
        •  Quines són les seues principals innovacions?
        •  Què és el que es va recuperar i aprofitar posteriorment de la seua obra?


         Més informació sobre Llull i el seu temps

         Cap comentari:

         Publica un comentari a l'entrada