dimecres, 13 de novembre de 2019

4. TIPUS DE CONNECTORS


Bàsicament, aquest tipus de connectors es poden agrupar en tres grups principals, que coincideixen amb les tres parts prototípiques dels textos (introducció, cos i conclusió):

a) Connectors d'inici: serveixen per introduir un tema.

b) Connectors de continuïtat: la seua funció és indicar que la informació que introdueixen forma part d'una enumeració o sèrie de la qual no constitueix el membre inicial.
c) Connectors de tancament: assenyalen el final d'una sèrie discursiva.

. Per introduir el tema del text (serveixen per presentar el tema):
L'objectiu principal de, ens proposem exposar, aquest escrit/text/fragment tracta de...

. Per encetar un tema nou (introdueixen un tema nou o un nou aspecte):
Respecte a, pel que fa a, un altre punt és, quant a, sobre, el punt següent tracta de, en relació a...

. Per marcar ordre (indiquen les parts del text i la rellevància de la informació seleccionada):
D'entrada, per començar, en primer lloc, en segon lloc, en tercer lloc, en darrer lloc, en últim terme, finalment, al final, per acabar...

. Per distingir (presenten arguments o aspectes oposats):
D'una banda, per un costat, de l'altra, per l'altre, d'altra banda, per una altra part, al contrari, en canvi...

. Continuar sobre el mateix punt (introdueixen informació que forma part d'una enumeració però no n'és l'element inicial):
A més a més, endemés, a més, després, així mateix, tanmateix, tot seguit, d'altra banda, per altra part...

. Per posar èmfasi (destaquen una informació):
És a dir, en altres paraules, dit d'una altra manera, tal com s'ha dit, val la pena dir, cal insistir, el més important, la idea central és, convé destacar, s'ha de tenir en compte, o sia, això és, en efecte...

.Per introduir exemples o per corroborar una informació presentada:
Per exemple, en particular, en el cas de, a saber, com a mostra, com és ara, així, és un bon exemple d'això...

. Per resumir (assenyalen el final d'una sèrie discursiva):
En resum, resumint, recapitulant, breument, en pocs mots, globalment, recollint el més important, en conjunt...

. Per acabar (introdueixen una conclusió):
En conclusió, per concloure, per acabar, finalment, així doncs, en definitiva...

. Per indicar temps (marquen discursivament la progressió temporal):
Abans, suara, anteriorment poc abans, al mateix temps, simultàniament, en el mateix moment, llavors, després, més tard, més endavant, a continuació, tot seguit...

Cap comentari:

Publica un comentari